Política de privadesa

Política de privacitat

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

JOAN ALBERT VALLESPÍ CASTELLA

DNI: 38866004Y

 

Contacte

Telf: 659 13 13 86

Av. de la Pau, num. 35, local 2, 08470, Sant Celoni

joanal.osteofis@gmail.com

 

Finalitat

Consultes i sol·licituds d’informació i de cita: Donar resposta a les consultes d’informació i de cita rebudes.

 

Legitimació

Consultes i sol·licituds d’informació i de cita: Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació que rebi “Joan Albert Vallespí” per correu electrònic té un interès legítim en atenció a l’interessat i per a les consultes que rebi pel formulari de contacte de la web té consentiment explícit.

 

Conservació

La informació demanada de la persona interessada serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el termini esmentat es procedirà a la destrucció de la informació. A la segona capa informativa es detallen els terminis de conservació de la informació en relació a diferents matèries.

Veure més informació a segona capa informativa, a continuació.

 

Procedència

Consultes i sol·licituds d’informació i de cita:  El propi interessat o el seu representant legal.

 

Destinataris

No cedim dades a tercers.

 

Transferències internacionals

No realitzem transferències internacionals amb les seves dades.

 

Drets

Accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat de les dades personals, com s’explica al corresponent apartat.

 

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades al desglossament d’apartats que li presentem a continuació (segona capa informativa.

 

 

Informació general

Aquesta Política de Privadesa té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals: el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, (d’ara endavant RGPD); i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD).

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la vostra autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les vostres dades personals, per la qual cosa a continuació, us indiquem tots els detalls del vostre interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les vostres dades i quins són els vostres drets.

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de dades?

El responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini les finalitats i mitjans del tractament de dades personals.

Li informem que JOAN ALBERT VALLESPÍ CASTELLA (en endavant “Joan Albert Vallespí”) és el titular de la web fisioterapiajavallespi.com, amb DNI: 38866004Y i domicili a l’Av. de la Pau, num. 35, local 2, 08470, Sant Celoni. Pot contactar per correu electrònic a joanal.osteofis@gmail.com.

Les dades personals que se sol·licitin, si s’escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular dels mateixos, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

La persona titular de les dades serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, si aquest fos necessari i conforme als aspectes següents.

Finalitat. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personal?

La informació personal que ens faciliti a través dels correus electrònics i/o formularis es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas no es destinarà o utilitzarà per a altres finalitats, ni es lliurarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb els principis del RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018. Per complir les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per protegir les dades personals que ens facilitin, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personal.

A continuació li detallem els usos i finalitats previstes:

Consultes i sol·licituds d’informació i de cita: Donar resposta a les consultes d’informació i de cita rebudes.

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

Consultes i sol·licituds d’informació i de cita: Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació que rebi “Joan Albert Vallespí” per correu electrònic té un interès legítim en atenció a l’interessat i per a les consultes que rebi pel formulari de contacte de la web té consentiment explícit.

Conservació. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Utilitzem les vostres dades durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats indicades anteriorment. A continuació, us detallem el temps que conservem les dades:

A títol informatiu es recullen els terminis de conservació de la informació en relació amb diferents matèries:

DOCUMENT

TERMINI

REF.  LEGAL

Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social

4 anys

Article 21 del Real Decreto Legislatiu 5/2000, de 4 de agosto, por el que s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sanciones en l’Ordre Social

Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils

6 anys

Art. 30 Codi de Comerç

Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals

4 anys

Articles 66 a 70 Llei General Tributaria

Dades per l’enviament d’informació sobre serveis

Mentre l’interessat no sol·liciti la  supressió

No aplicable

Dades de persones que han contactat

Mentre no sol·liciti la supressió

No aplicable

Històries clíniques

15 anys

Les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que siguin aplicables, segons la Llei 16/2010, de 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, sobre els drets d’informació relatius a la salut, l’autonomia del pacient i la documentació clínica, 15 anys.

 

Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

Visitar la web de “Joan Albert Vallespí” no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

“Joan Albert Vallespí” prohibeix expressament que menors de divuit anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

Consultes i sol·licituds d’informació i de cita:  Obtingudes del propi interessat o el seu representant legal. Al formulari de contacte es sol·licitarà el nom, l’adreça de correu electrònic, el telèfon, la preferència horària i el servei que desitja.

Mesures de seguretat. Què fem per protegir les seves dades

“Joan Albert Vallespí” adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Entre d’altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les dades?

Aquestes dades seran tractades per “Joan Albert Vallespí”. No cedim les seves dades a altres entitats externes, llevat d’obligació legal. No realitzem transferències internacionals amb les seves dades personals.

Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita dades?

La normativa vigent de protecció de dades l’empara en una sèrie de drets en relació amb l’ús que li donem a les seves dades personals. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, us expliquem quins són els drets que l’assisteixen:

 • Sol·licitar el accés a les seves dades personals
 • Sol·licitar la rectificació de les seves dades
 • Sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades (dret a l ‘ «oblit»)
 • Limitar o oposar a l’ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la portabilitat de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

Presencialment o per correu electrònic a:

JOAN ALBERT VALLESPÍ CASTELLA

DNI: 38866004Y

Av. de la Pau, num. 35, local 2, 08470, Sant Celoni

joanal.osteofis@gmail.com

A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C / Jorge Juan, 6. 28001, Madrid.

E-mail: info@agpd.es

Telèfon: 912663517

Web: https://www.agpd.es

Consentiment i acceptació 

L’acceptació del present document indica que vostè entén i accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat per la qual cosa autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes.